Veilige kerk

Stichting Evangelisch Meldpunt 
We willen graag bij de actualiteit van deze tijd aansluiten. In Nederland en Duitsland heeft er (seksueel) grensoverschrijdend gedrag in organisaties waaronder kerken plaatsgevonden. We hebben geen aanleiding om te denken dat dit bij ons in de kerk ook plaatsvindt, maar weten ook dat geen enkele organisatie perfect is. En dus ook onze gemeente niet. Er kunnen zich situaties voordoen of voorgedaan hebben, waarbij het belangrijk is dat er een beroep kan worden gedaan op een vertrouwenspersoon. Bijvoorbeeld als het gaat om machtsmisbruik, om intimidatie zowel geestelijk maar bijvoorbeeld ook seksuele intimidatie. Bij die vertrouwenspersonen van de ECG kan een ieder terecht met zijn klacht of verhaal. In overleg met de melder wordt besloten welke stappen genomen dienen te worden, als er inderdaad sprake is van grensoverschrijdend gedrag, hierbij ook rekening houdend met wettelijke voorschriften.Contact Meldpunten SEM – Veilige kerk

In 2018 hebben we ons als ECG aan Nederlandse kant aangesloten bij de Stichting Evangelisch Meldpunt (SEM). De SEM is in het leven geroepen door de Evangelische Alliantie en heeft een dubbele doelstelling: de betrouwbaarheid bevorderen van leidinggevenden en recht doen en hulpverlenen bij machtsmisbruik. Er is een gedragscode opgesteld voor leidinggevenden. Deze is te vinden via deze link.

Mocht er een vervelende situatie plaatsvinden of plaatsgevonden hebben, dan kan de vertrouwenspersoon bovengenoemde stichting informeren over de gedane melding. Dit voor verder advies of om de zaak verder te laten afhandelen door deskundigen van de SEM. Indien iemand een melding wil doen, maar dit niet bij één van de ECG vertrouwenspersonen wil doen, kan ook direct contact worden opgenomen met de SEM.

Deze stichting wil functioneren als een gezamenlijke voorziening voor kerken, gemeenten en organisaties die hun beleid en werkwijze baseren op de Bijbel als het geïnspireerde Woord van God.

Bereikbaarheid
Op werkdagen zijn ze te bereiken van 9.00-17.00 uur via het nummer: 085 – 4881440 (normaal tarief voor bellen naar mobiele telefoon).
Voor verdere informatie over de SEM kun je terecht op onze eigen website (https://www.ecgonline.net) of de website van SEM: https://www.wijzijnsem.nl/

Onze vertrouwenspersonen zijn:
Gerrit van de Kamp; e-mail: Mail Gerrit Nederlandse kant)
Guido en Martina Schrader; e-mail: Mail Guido - Mail Martina (Duitse kant)
Het versturen van emails naar deze mailadressen komt alleen en rechtsreeks bij de genoemde mensen binnen.

Vertrouwenspersoon

Tenslotte nog wat uitleg over wat de vertrouwenspersoon doet en wat je kunt verwachten van hem/ haar:

De vertrouwenspersoon is er primair ter behartiging van de belangen van de melder. De vertrouwenspersoon is er in de eerste plaats om de melder emotioneel op te vangen, te begeleiden en te ondersteunen. De vertrouwenspersoon heeft daarbij een informerende rol en doet niets zonder dat de melder dat wil. De vertrouwenspersoon verricht zijn werk onafhankelijk van het leiderschap van de ECG.

De vertrouwenspersoon:

 • functioneert als aanspreekpunt bij ongewenste situaties die zich in de ECG kunnen voordoen
 • zorgt voor eerste opvang en begeleiding van degene die klachten heeft
 • zoekt samen met de melder naar oplossingen, geeft ondersteuning en advies en gaat na of een oplossing in de informele sfeer tot de mogelijkheden behoort
 • geeft informatie over de mogelijk vervolgstappen: melding bij deskundigen van de Stichting Evangelisch Meldpunt(zie de website van de ECG onder het kopje veilige kerk) Indien iemand een melding wil doen, maar dit niet bij één van de ECG vertrouwenspersonen wil doen, kan ook direct contact worden opgenomen met de SEM;
 • aan Duitse kant kan melding gemaakt worden bij de “Clearing-Stelle” van de Evangelische Allianz; (er kan ook door de vertrouwenspersoon informatie worden gegeven over evt. strafrechtelijke of civielrechtelijke procedures en over de consequenties daarvan)
 • verwijst melder naar daarvoor in aanmerking komende hulpverleningsinstanties en ondersteunt melder bij het inschakelen van deze instanties
 • verwijst melder naar personen die pastorale zorg kunnen bieden tijdens het traject
 • neemt maatregelen om op korte termijn het welzijn van de melder te verbeteren, waar mogelijk door de aanleiding van de problematiek te stoppen
 • is verantwoordelijk voor de nazorg ten aanzien van de melder (mede gericht op het voorkomen dat de melder aangesproken wordt op het feit dat hij/zij een melding heeft gedaan c.q. een klacht aanhangig heeft gemaakt)
 • evalueert de geboden hulp met betrokkene en ten behoeve van de organisatie
 • de vertrouwenspersoon mag de informatie die hij van de melder heeft ontvangen niet met derden uitwisselen; slechts met uitdrukkelijke toestemming van de melder kan hiervan worden afgeweken; deze plicht tot geheimhouding blijft bestaan als de vertrouwenspersoon niet meer als zodanig werkzaam is; de verplichting tot vertrouwelijkheid en geheimhouding geldt voor zover wettelijke bepalingen niet anders bepalen.

Wanneer klachtopvang en klachtbemiddeling niet tot het gewenste resultaat hebben geleid, kan de melder contact opnemen met de SEM aan Nederlandse kant of de Evangelische Allianz aan Duitse kant.